Dades del client


(*) Camps obligatoris
Introduir el nom de la persona de contacte a la qual ens hem d'adreçar, si cal que ens posem en contacte, en relació amb els equips de mesura que es donaran d'alta.
Introduir el telèfon de la persona de contacte a la qual ens hem d'adreçar, si cal que ens posem en contacte, en relació amb els equips de mesura que es donaran d'alta.
Introduir el correu electrònic de la persona de contacte a la qual ens hem d'adreçar, si cal que ens posem en contacte, en relació amb els equips de mesura que es donaran d'alta.
Propietari final de l'equip de mesura, és el titular del contracte
NIF / CIF / Passaport del propietari final de l'equip de mesura, és el titular del contracte.

Dades del subministrament

Només estan disponibles a les comunitats autònomes de l'àmbit d'actuació d'Endesa Distribución Eléctrica
Introduir el codi de CUPS del punt de subministrament al qual s'ha instal·lat o s'instal·larà l'equip de mesura. Format: ES+[18 dígits]+0F
Introduir el número de petició de nous subministraments gestionat amb Endesa Distribución. El codi només pot tenir caràcters numèrics, amb un màxim de 10 dígits.

Dades d'equips

(*) Camps obligatoris

Comptador  (0)

Mòdem  (0)

Targeta  (0)

Transformador d'intensitat  (0)

Transformador de tensió  (0)

Documentació


Si vols pots adjuntar algun dels documents addicionals següents:
- Protocols d'assaig dels transformadors que adjunta el fabricant en el moment de l'adquisició
- Full de característiques del comptador, proporcionat pel fabricant
- Certificat d'autorització d'ús - model Certificat
- Fotografia de l'equip de mesura